ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Dokumentum letöltése!

 

Az ADRIA-HOLIDAY Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3530 Miskolc, Városház tér 22.;cégjegyzékszám: 05-09-030608; adószám: 13099505-2-05; a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti a www.adriaholiday.hu internetes honlapot (a továbbiakban: Portál) és nyújtja a Portálon elérhető szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatások).

 

A Szolgáltató az alábbiakban határozza meg a Portálra, a Portálon igénybe vehető Szolgáltatásokra vonatkozó Adatvédelmi Szabályzatát.

Alapfogalmak:

Szolgáltató: ADRIA-HOLIDAY Kft Korlátolt Felelősségű Társaság.

Portál: a Szolgáltató által a www.adriaholiday.hu alatt üzemeltetett honlap.

Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Portál funkcióit használja.

Szolgáltatás: a Portál Szolgáltató által nyújtott és a Felhasználók által igénybe vehető szolgáltatásai, amelyek körét a Szolgáltató jogosult saját döntési jogkörében eljárva bármikor szabadon meghatározni, módosítani, egyes szolgáltatásokat megszüntetni, új szolgáltatásokat bevezetni, meglévő szolgáltatásokat módosítani. Szolgáltatás különösen, de nem kizárólagosan az ajánlatkérési, ajánlatküldési, elektronikus hírlevél küldési szolgáltatás, utazás kereső szolgáltatás.

Hírlevél: a Szolgáltató által nyújtott, a Portálon keresztül megrendelhető ingyenes Szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató az ahhoz hozzájáruló Felhasználóknak a Portálon meghatározott témájú, elektronikus direkt marketingnek és reklámnak is minősülő üzenet küld a Felhasználó Portálon megadott e-mail címére.

ÁFF: a Portálon közzétett Általános Felhasználási Feltételei.

Partner: A Szolgáltatóval szerződött személy, amely részt vesz a Szolgáltatások nyújtásában.

 

Az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása

1. A Felhasználók, akik a Portál valamely olyan Szolgáltatását veszik igénybe, amely során személyes adatok megadása szükséges vagy történik, ezen adatok megadásakor, illetve ezen Szolgáltatás igénybe vételekor fogadják el a jelen Adatvédelmi Szabályzatot magukra nézve kötelezőnek. Az adatok megadása, illetve a Szolgáltatások igénybevétele automatikusan, minden további jognyilatkozat tétele nélkül a jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásának és a jelen Adatkezelési Szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül. Ezen szabály alól kivételt képez a hírlevélre történő feliratkozás, amely esetében a Felhasználó külön kifejezett hozzájárulást ad adatai kezeléséhez.

 

Az Adatvédelmi Szabályzat hatálya

2. A jelen Adatvédelmi Szabályzat a természetes személy Felhasználók személyes adataira terjed ki, nem terjed ki a jogi személyek közhiteles, nyilvános nyilvántartásból elérhető adataira, így különösen, de nem kizárólagosan a cégek cégadataira.

 

Adatkezelő, adatfeldolgozó

3. Adatkezelő: a Szolgáltató.

4. Adatfeldolgozó: Adria Holiday Utazási Iroda  (3530 Miskolc Városház tér 22).

 

Kezelt adatok köre

5. A Szolgáltató a természetes személy Felhasználók alábbi adatait kezeli:

5.1. Az ajánlatkérés funkció használata során gyűjtött és kezelt adatok:

Kötelezően megadandó adatok:

- teljes név

- e-mail cím

Opcionálisan megadandó adatok:

- lakcím

- telefonszám

- utazás adatai (felnőttek, gyerekek száma, úti cél adatai, indulási, érkezési időpontok, ellátás, utazás típusa, maximális ár)

5.2. A hírlevélre történő feliratkozáskor megadandó adatok:

- teljes név

- e-mail cím

5.3. Az ügyfélszolgálattal történő kommunikációval kapcsolatban a Felhasználó által megadott adatok.

5.4. Automatikusan gyűjtött adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének, illetve mobileszközének azon adatai, melyek a Portál használata során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, így különösen az Internet Protocol (IP) címet, a böngésző típusát, a nyelvbeállítást, az operációs rendszert, az internetszolgáltatót (ISP) és az időbélyegzőt.

 

Automatikusan rögzítésre kerül továbbá a Portál látogatás és az egyes konverziós események (pl. regisztráció, foglalás, ajánlatkérés, csomagfoglalás, Hírlevél és e-DM feliratkozás, nyereményjáték regisztráció, utalványvásárlás) ideje, valamint a megtekintett oldal címe. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi a visszaélések megakadályozása, statisztikák készítése, valamint a Portál szolgáltatásainak teljesítése és működésének ellenőrzése céljából, és őrzi az adott eseményre vonatkozó személyes adatokkal.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a Portál a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató adatkezelő fér hozzá.

5.5. A kezelt személyes adatok körét a Szolgáltatások jellege és az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a.

5.6. Ajánlat ismerősnek történő megküldése esetén kezelt adatok köre:

- Felhasználó neve

- Felhasználó e-mail címe

- Címzett e-mail címe

Ilyen ajánlatküldés esetén a Felhasználó megadja a Címzett Fél nevét és e-mail címét a Portálon.

A Felhasználó csak olyan személynek küldhet ajánlatot a Portálon keresztül, akitől rendelkezik előzetes, határozott és kifejezett hozzájárulással ahhoz, hogy e-mail címét a Felhasználó a Portálon megadja, és hogy a Szolgáltató ezen e-mail címre a Felhasználó által megjelölt ajánlatot megküldje. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó a Címzett Fél adatvédelmi hozzájárulását az üzenet kiküldéséhez nem szerezte be. A Szolgáltató a Címzett Fél Felhasználó által megadott neve és e-mail címe helyességéért nem felel.

A Felhasználó az ajánlatküldés szolgáltatás használatával tudomásul veszi, hogy meghatalmazza a Szolgáltatót arra, hogy a Felhasználó képviseletében és nevében küldje ki a megjelölt Címzett Félnek, azonban az elküldött üzenet a Felhasználó által küldött üzenetnek, és nem a Szolgáltató által küldött üzenetnek minősül, és a megküldött üzenetben foglalt tartalom nem minősül a Szolgáltató által tett ajánlatnak.

Az ajánlatküldés szolgáltatásban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy az üzenetnek van egy, a Szolgáltató által meghatározásra kerülő része, amelyet az üzenetből a Felhasználó nem tud és nem is távolíthat el. Ezen Szolgáltató által meghatározott tartalom a Szolgáltatóval és az általa nyújtott Szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatást, reklámot, értesítést, elektronikus marketing anyagot tartalmazhat. A Felhasználó ennek tudatában, ezt elfogadva küldi ki az üzenetet a Címzett Félnek, és ebből eredően a Szolgáltatóval szemben semmilyen igényt nem érvényesíthet.

A Felhasználó az üzenet Felhasználó által megfogalmazható részében csak a jogszabályoknak és az általános udvariassági, etikai, erkölcsi, társadalmi szabályoknak, szokásoknak megfelelő tartalmú üzenetet küldhet, az üzenet nem lehet obszcén, jogsértő, mások jogait vagy jogos érdekét indokolatlanul sértő vagy veszélyeztető, továbbá nem lehet a Szolgáltatóra, a Portálra, a Szolgáltatásokra nézve hátrányos, így különösen jóhírnév sértő, becsületsértő, rágalmazó. A Szolgáltató a Felhasználó által írt üzenet tartalomért és az azzal okozott károkért felelősséggel nem tartozik.

A Szolgáltató a Címzett fél Felhasználó által megadott személyes adatait, azaz e-mail címét az üzenet Címzett Félnek történő megküldése céljából kezeli.

A Szolgáltató a Címzett fél Felhasználó által megadott személyes adatait legfeljebb 30 napig tárolja és kezeli, a 30 nap leteltével a Szolgáltató ezen személyes adatokat törli.

A Címzett Félre és a Felhasználó által az ajánlatküldés szolgáltatásban megadott személyes adatai kezelésére a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglalt rendelkezések alkalmazandók és vonatkoznak.

 

Az adatok megadásával kapcsolatos felelősség

6. A Felhasználók kötelesek adataikat a valóságnak és érvényes személyi igazolványuknak és lakcímkártyájuknak, jogi személy Felhasználó esetében a rá vonatkozó nyilvántartás adatainak megfelelően megadni és kötelesek ezen adataikban bekövetkezett bármilyen változásról a Szolgáltatót haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül értesíteni.

7. Nem természetes személy Felhasználó nevében csak a Felhasználó szervezet képviseletében jogszabály, a hiteles nyilvántartás vagy meghatalmazás alapján eljárni jogosult személy jogosult a szervezet nevében a Portálon bármely Szolgáltatást igénybe venni.

8. A Szolgáltató kizárja felelősségét a téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól. A Felhasználónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni.

9. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó adatmegadását, azzal való regisztrációját visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a megadott adatokkal történő bármilyen visszaélés gyanúja esetén.

10. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó a jelen Adatvédelmi Szabályzatot, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Portál használata során más személy vagy nem létező személy személyes adatait adja meg, vagy hamis, nem valós adatokat ad meg, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját és adatait törölni.

11. A Portálon megadott személyes adatok nem nyilvánosak és harmadik személy számára nem hozzáférhetőek.

12. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a 18. életévét még nem töltötte be, a Portálon keresztül a Szolgáltatások igénybe vételéhez törvényes képviselője hozzájárulása szükséges. A Szolgáltató ezen törvényes képviselői hozzájárulás elmaradásából eredő károkért és hátrányos jogkövetkezményekért nem felel.

13. A Szolgáltató akkor is jogosult a Felhasználó adatait törölni, ha:

a) a Felhasználó jelen Adatvédelmi Szabályzat vagy az ÁFF rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően vagy tisztességtelen célokra használja a Portált vagy a szolgáltatásokat;

b) a Felhasználó a Portálon olyan tartalmat tesz közzé vagy olyan tartalomra hivatkozik, illetve olyan módon használja a Portált, hogy az a Szolgáltató (vagy cégcsoportjának) jogait, jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sérti vagy sértheti;

c) a Felhasználó a Portált, illetve a szolgáltatásokat olyan módon használja, hogy azzal harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti;

d) a Felhasználó bármilyen olyan alkalmazást vagy programot használ, amellyel a Portál módosítható, vagy amely egyébéként veszélyezteti a szolgáltatások rendeltetésszerű működtetését;

e) a Felhasználó olyan rendszert vagy megoldást használ, amely a szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználást, vagy a Portál üzemletetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy eredményezi;

f) ha a fentiek bármelyikének gyanúja felmerül.

14. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti szolgáltatások nyújtásának megtagadásával érintett Felhasználó IP címéről érkező ismételt regisztrációt, Portál használatot megtagadja, illetve a már létrejött ismételt regisztrációt előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal törölje, felé a Szolgáltatások nyújtását a jövőben megtagadja.

15. A Felhasználót teljes körű felelősség terheli a Portálon megadott e-mail címmel, illetve azon keresztül történő mindennemű tevékenységgel kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

16. Amennyiben a Portál számítástechnikai eszközön, mobilkészüléken történő működéséhez egyéb programok, applikációk letöltése és telepítése is szükséges, a Felhasználó gondoskodik azok letöltéséről és telepítéséről.

17. Amennyiben a Felhasználó nem természetes személyként, hanem szervezetként, jogi személyként regisztrál a Portálra, a Szolgáltató jogosult arra, hogy az internetes és egyéb nyilvánosan elérhető nyilvántartásokból a megadott szervezet nevére vonatkozó adatokat lekérje, azokat a megadott adatokkal összevesse, a szervezet nyilvántartásban szereplő e-mail címére a regisztrációról értesítést küldjön.

18. A Felhasználó regisztrációjára, valamint megrendeléseire vonatkozóan bármikor bármilyen jellegű adatot kérhet a Szolgáltatótól – amennyiben a kért adatot a Portál felületén közvetlenül nem találja, úgy írásban előterjesztett kérésére a kért adatról a Szolgáltató információt szolgáltat.

 

Adatkezelés jogalapja

19. Az adatkezelés jogalapja egyrészt az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti Felhasználók kifejezett és önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, másrészt pedig az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából.

 

Adatkezelés célja

20. A Szolgáltató a személyes adatokat az alábbi célból kezeli:

a) Portálon elérhető Szolgáltatások igénybe vétele

b) Felhasználó azonosítása

c) a Portál és az azon elérhető Szolgáltatások használatára irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése d) Szolgáltató és a Felhasználó közötti kommunikáció biztosítása

e) Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, panaszkezelés

f) Az adatok összesített, anonimizált, statisztikai célú felhasználása, felmérések, statisztikák, kimutatások, piackutatás készítése,

g) Felhasználónak címzett elektronikus hírlevél, reklám, hirdetés, direkt marketing vagy egyéb marketing tartalom eljuttatása, amennyiben ehhez a Felhasználó a Portálon külön kifejezetten hozzájárult,

h) Felhasználónak címzett, a Portállal kapcsolatos rendszerüzenet eljuttatása a Felhasználó Portálon megadott e-mail címére,

i) Felhasználónak címzett, a Portállal kapcsolatos kutatásban való részvételre történő meghívásról szóló üzenet eljuttatása a Felhasználó Portálon megadott e-mail címére,

j) Portál hatékonyságának növelése, működésének tökéletesítése, továbbfejlesztése,

k) promóciós játékban való részvétel, és ajándéksorsolás, nyertes értesítése, az ajándék nyertes számára történő átadása (időszakos promóciók).

21. Hírlevél feliratkozásra vonatkozó szabályok:

A 20./g) pont szerinti, elektronikus reklám, hirdetés, hírlevél, marketing anyag küldésre a Felhasználó a Portálon az Adatvédelmi Szabályzat elfogadásától elkülönülten, külön szabadon feliratkozhat, azaz kifejezetten engedélyezheti ilyen jellegű tartalom Portálon megadott e-mail címére történő megküldését és e-mail címre ezen célból történő kezelését. A Felhasználó a hírlevélről bármikor szabadon leiratkozhat a hírlevélben található leiratkozás gomb megnyomásával. A Szolgáltató az ilyen leiratkozásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül gondoskodik az e-mail cím hírlevél címlistából történő törléséről és arról, hogy ezen időponttól a Felhasználó ne kapjon hírlevelet és más elektronikus hirdetést, reklámot vagy direkt marketing anyagot.

A 20./g) pont nem foglalja magában a fenti 20./h pont szerinti rendszerüzenet küldését, az nem minősül direkt marketing anyagnak, a Felhasználó az Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával egyben hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató a Portállal kapcsolatos rendszerüzeneteket küldjön a Portálon regisztrált e-mail címére, ide tartozik különösen, de nem kizárólagosan minden, a Portál funkcióival, az abban elérhető szolgáltatásokkal, azok módosításával, bővítésével, az Adatvédelmi Szabályzat módosításával, számlázással, fizetéssel, fizetési és vásárlási tranzakciókkal kapcsolatos tájékoztatás.

 

Adattovábbítás

22. Ajánlatkérés esetén a Szolgáltató a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján az ajánlatkéréssel egyidejűleg továbbítja a Felhasználó személyes adatait (név, email cím, telefonszám, cím gyermekek száma és kora, kisállattartásra vonatkozó adatok) és megjegyzését, valamint a választott fizetőeszközt a szállásajánlatot közvetítő Partner felé ajánlat küldése céljából.

23. Szállásfoglalás esetén a Szolgáltató a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján továbbítja a Felhasználó személyes adatait (név, email cím, telefonszám, kisállattartásra vonatkozó adatok) és megjegyzését, valamint egyéb foglalási adatait (kedvezmény, feláras szolgáltatás igénylése, választott fizetőeszköz, stb.) a szállásajánlatot közvetítő Partner felé a foglalás teljesítése céljából.

A Szolgáltató azt követően továbbítja a Felhasználó foglalás során megadott adatait a szállásajánlatot közvetítő Partner felé, miután a Partner visszajelzett, hogy a foglalást teljesíteni tudja.

 

Adatkezelés időtartama

Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban kezelt adatok

24. A Szolgáltató a Felhasználó által kezdeményezett ajánlatkéréssel kapcsolatos személyes adatokat az ajánlat elfogadása esetén foglalási adatként kezeli a továbbiakban, az ajánlat visszautasítása esetén pedig a szállásadó Partnerrel való elszámolás érdekében az ajánlattal érintett időszakra vonatkozó pénzügyi elszámolásig kezeli.

25. A Szolgáltató a Felhasználó által kezdeményezett szállásfoglalással, utalványvásárlással és elfogadott ajánlattal kapcsolatos személyes adatokat a számviteli és Partnerek felé fennálló kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.

 

Megkeresés céljából kezelt adatok

26. A Szolgáltató a hozzájárulás visszavonásáig kezeli a Felhasználó személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés céljából.

27. A Portál egyes Szolgáltatásainak megszűnése, valamely nyereményjáték lezárulta, illetve Facebook alkalmazás törlése nem eredményezi a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását, a hozzájárulást – megkeresés-típusonként külön-külön szükséges visszavonni.

 

Ügyfélszolgálat

28. A Szolgáltató az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével.

 

 

Az adatok megismerésére jogosultak köre

29. A Felhasználó személyes adatainak megismerésére a Szolgáltató, továbbá a Szolgáltató által foglalkoztatott személyek jogosultak.

 

Jogorvoslatok

30. A Felhasználó az Infotv. 14.- 19.§-ai alapján kérelmezheti a Szolgáltatónál:

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;

b) személyes adatai helyesbítését;

c) személyes adatainak törlését vagy zárolását.

31. A Felhasználó a Szolgáltató székhelye szerint illetékes törvényszék (Fővárosi Törvényszék) előtt keresetet indíthat a Szolgáltatóval szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu) fordulhat.

32. Az ajánlatkérés, szállásfoglalás, utalványvásárlás során megadott adatok módosítását a Felhasználó elsősorban a szállást üzemeltető Partner felé tudja jelezni a Partner által megadott elérhetőségeken. Amennyiben a Felhasználó adatmódosítási szándékát a Szolgáltató felé jelzi az ügyfélszolgálati email címen, a Szolgáltató továbbítja kérését a Partner felé.

33. A Szolgáltató a szállásértékeléseket a Szolgáltatás működtetése érdekében az értékelt Partnerrel fennálló jogviszonyig folyamatosan tárolja és elérhetővé teszi, az érintett adriaholiday@adriaholiday.hu e-mail címre írt kérelmére azonban név nélkül, csak az értékelő településének megjelölésével teszi elérhetővé.

34. A Szolgáltató fenntartja az értékelések saját megfontolásból történő részleges törlésének, eltávolításának és visszautasításának jogát.

35. A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként külön-külön az elektronikus levél alján található link útján, vagy az adriaholiday@adriaholiday.hu email címen vonható vissza.

36. A Felhasználó személyes adatait az érintett kérelme nélkül is törli a Szolgáltató, ha:

a) kezelése jogellenes;

b) az adatkezelés célja megszűnt;

c) az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

d) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte;

e) az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

37. Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a Szolgáltató, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.

38. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által a Portál szolgáltatásaival összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az adriaholiday@adriaholiday.hu email címen vagy a +36 46 508 688-as telefonszámon.

A Szolgáltató a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a Szolgáltatót tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. A Szolgáltató a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

39. A korábban a Szolgáltató részére megadott e-mail címről érkezett igényt a Szolgáltató a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb e-mail címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha – a Szolgáltató vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói minőségét. Amennyiben a Szolgáltató adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.

40. A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával, illetve másolatának az adriaholiday@adriaholiday.hu ügyfélszolgálati címére történő megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését.

 

 

 

Adatbiztonság

41. A Szolgáltató központi szerverén tárolja a Felhasználók által a Portálra bevitt adatokat, továbbá a Portálhoz kapcsolt adatbázisba bevitt adatokat.

42. A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá a Felhasználó Portálra bevitt személyes adataihoz. Ennek érdekében Szolgáltató megteszi mindazon szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatok biztonságát biztosítják az Infotv. 7. §-ának megfelelően.

43. Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó Szolgáltató által kezelt és tárolt személyes adataihoz való illetéktelen hozzáférést vagy annak kísérletét észleli, köteles haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 24 órán belül az adatokhoz való hozzáférést megtiltani és erről a Felhasználót értesíteni. A Felhasználó köteles a Szolgáltatóval együttműködni az illetéktelen hozzáférés felderítésében, köteles az ehhez szükséges adatokat a Szolgáltatónak és az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságoknak kiadni.

44. Amennyiben a Szolgáltató az előző pontban foglalt kötelezettségének eleget tesz, a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférésért, illetve annak megkísérléséért, továbbá az ilyen illetéktelen hozzáférés eredményeképpen a Felhasználót ért semmilyen kárért.

 

Cookie

45. A Szolgáltató cookie-kat (magyarul sütiket) és hasonló technológiákat alkalmaz annak érdekében, hogy segítse a Felhasználók azonosítását, felismerését a Portál Szolgáltatásainak használata során, lehetővé tegye a Szolgáltatónak, hogy megismerje a Felhasználók érdeklődési körét a Szolgáltatásokkal és a Portállal kapcsolatban, javítsa a Felhasználói élményt, növelje a Portál biztonságát, hatékonyságát és reklámokat tegyen közzé. A Felhasználó a cookiek-at a böngészője beállításaiban és egyéb eszközökkel tudja kontrollálni.

46. A Portál meglátogatásakor és a Szolgáltatások igénybe vétele során a Szolgáltató cookie-kat helyez el a Felhasználó böngészőjében és HTML-alapú e-mailekben a jelen Adatkezelési Szabályzatnak megfelelően.

47. Általánosságban a cookie egy olyan apró fájl, amelyet betűk és számok alkotnak, és amelyet a Felhasználó eszközére küld a Szolgáltató a Szolgáltató szerveréről. A cookie lehetővé teszi annak felismerését, hogy a Felhasználó mikor jelentkezett be utoljára a Portálra, a fő célja a cookie-nak az, hogy lehetővé tegye a Szolgáltató számára egyéniesített ajánlatok, reklámok Felhasználónak való elérhetővé tételét, amelyek személyre szabják a Felhasználói élményt a Portál használata során és a Felhasználó személyes szükségleteit fejezik ki.

48. A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k célja:

a) Hitelesítés: ha a Felhasználó bejelentkezett a Portálra, a cookie-k segítenek a Szolgáltatónak, hogy megmutassa a Felhasználónak a helyes információkat és személyre szabja a Felhasználói élményt.

b) Biztonság: a biztonság támogatása és lehetővé tétele, és a Szolgáltató segítése a jogsértő és az ÁSZF-be ütköző magatartások észlelésében.

c) Preferenciák, tulajdonságok és szolgáltatások: a cookiek képesek megmondani a Szolgáltatónak, hogy a Felhasználó melyik nyelvet preferálja, mik a Felhasználó kommunikációs preferenciái, segítenek a Felhasználónak formanyomtatványok kitöltésében a Portálon, könnyebbé téve azokat.

d) Hirdetés: a Szolgáltató cookiekat alkalmazhat arra, hogy megmutassák a Felhasználónak a releváns hirdetéseket a Portálon és azon kívül is. Olyan cookie-k alkalmazása is előfordulhat, amelyek megmutatják, hogy vajon a Felhasználók, akik láttak egy reklámot a Portálon, később meglátogatják-e a hirdető weboldalát. Hasonlóan, a Szolgáltató üzleti partnerei is használhatnak cookie-kat annak meghatározására, hogy vajon a Szolgáltató megjelenítette-e a Portálon a hirdetésüket és az hogyan teljesített, és tájékoztatást küldhetnek a Szolgáltatónak arról, hogy hogyan viselkedik a Felhasználó a hirdetésekkel kapcsolatban. A Szolgáltató olyan

partnerrel is együttműködhet, amely a Felhasználónak a Portálon vagy azon kívül reklámot jelenít meg, miután a Felhasználó meglátogatta a partner honlapját.

e) Teljesítmény, analitika és kutatás: az ilyen cookiek segítenek a Szolgáltatónak annak megismerésében, hogy a különböző helyeken hogyan teljesít a Portál. Olyan cookiekat is alkalmazhat a Szolgáltató, amelyek értékelik, javítják, kutatják a Portált, a termékeket, funkciókat, Szolgáltatásokat, beleértve, amikor a Felhasználó belép a Portálra más honlapokról, vagy eszközöket, mint például a Felhasználó számítógépe vagy mobileszköze.

49. A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k típusai:

a) analitika, követő cookie-k;

b) munkamenet (session) cookie-k, amelyek csak addig működnek, amíg a munkamenet (általában az adott látogatás a Portálon vagy egy böngésző munkamenet tart;

c) állandó cookie-k: segítenek a Felhasználót létező Felhasználóként felismerni, így könnyebb a Portálra való visszatérés újabb bejelentkezés nélkül. Miután a Felhasználó bejelentkezik, az állandó cookie a Felhasznákló böngészőjében marad és a Portál azt olvasni tudja, amikor a felhasználó visszatér a Portálra.

50. Az Adobe Flash egy másik technológia, amely a cookiek-kal egyenértékű funkcionalitással rendelkezik. Az Adobe Flash a Felhasználó eszközén képes adatokat tárolni. Nem minden böngésző teszi azonban lehetővé az Adobe Flash cookie-k eltávolítását. A Felhasználó korlátozhatja vagy blokkolhatja az Adobe Flash cookie-kat az Adobe honlapján keresztül. Ha a Felhasználó korlátozza/blokkolja ezeket, előfordulhat, hogy a Portál néhány funkciója nem lesz használható.

51. Harmadik személyek által alkalmazott cookie-k:

Megbízható partnerek segítik a Szolgáltatót hirdetések Portálon és azon kívül történő megjelenítésében, és analitika szolgáltatók, mint a Google Analytics, Quantcast, Nielsen, ComScore is cookie-kat helyezhetnek el a Felhasználó eszközén.

A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookiek használatát.

A http://www.networkadvertising.org/choices/ linken lehetőség van egyéb külső szolgáltatók

cookie-jainak a letiltására is.

52. A cookie-k ellenőrzése, irányítása:

A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy a Felhasználók kontrollálják a beállításokon keresztül a cookie alkalmazását. Mindazonáltal, ha a Felhasználó korlátozza a Portált a cookie használatában, az ronthatja a Felhasználói élményt, mivel az nem kerül többé a Felhasználóra személyre szabásra. A Felhasználó ezen kívül leállíthatja a személyre szabott beállítások mentését is, mint például a bejelentkezési információkét.

Ha a Felhasználó nem kívánja, hogy a Szolgáltató cookie-kat alkalmazzon, amikor meglátogatja a Portált, a Felhasználó a beállítások menüpontban megszüntetheti egyes cookiek alkalmazását. Annak érdekében, hogy a Szolgáltató tudomást szerezzen arról, hogy a Felhasználó letiltotta egyes cookiek használatát, a Szolgáltató letiltási cookiet helyez el a Felhasználó eszközén, így a Szolgáltató tudni fogja, hogy nem helyezhet el cookiekat akkor, amikor a Felhasználó következő alkalommal meglátogatja a Portált. Ha a Felhasználó nem kíván cookiekat kapni, a Felhasználó megváltoztathatja a böngésző beállításait a számítógépén. Ha a Felhasználó a böngésző beállítások megváltoztatása nélkül használja a Portált, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a Felhasználó a Portálon bármilyen cookie küldéséhez hozzájárul. A Portál cookiek nélkül nem működik megfelelően.

A cookiekról való több információ szerzéséhez, beleértve a cookiek fajtáját, kezelését és törlését, látogassa meg a wikipedi.org oldalt, vagy a www.allaboutcookies.org, vagy www.aboutcookies.org honlapokat.

 

Külső közvetítő szolgáltatók

53. A Szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő külső szolgáltatások (pl. Facebook) üzemeltetője minősül a személyes adatok adatkezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó.

54. A Szolgáltató az Adria Holiday Facebook oldalán elérhető alkalmazások telepítése esetén a telepítés során a Facebook Inc. által elérhetővé tett tájékoztatásban meghatározott személyes adatokat bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján a Facebook Inc. adatvédelmi irányelveinek betartása mellett. Amennyiben valamely Facebook alkalmazás jelen tájékoztatóra utal, az Adatkezelési Szabályzat megfelelően irányadó a Szolgáltató adatkezelésére, egyebekben a Facebook szolgáltatáson belüli adatkezelésre (pl. applikáció törlése, hozzászólás, stb.) a Facebook adatvédelmi irányelvei irányadók.

55. Az alkalmazások törlése a Facebook felhasználói beállítások között az alkalmazás menüpontban (http://www.facebook.com/settings?tab=applications) kezdeményezhető.

56. A Szolgáltató saját Facebook oldalán elérhető nyereményjátékokkal kapcsolatos adatkezelés részleteit az aktuális Játék leírása és a Nyereményjáték szabályzat határozza meg.

57. A Szolgáltató valamely Facebook alkalmazásának törlése nem eredményezi a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását.

 

Az Adatvédelmi Szabályzat módosítása

58. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan, bármikor módosítani a jelen Adatvédelmi Szabályzatot.

59. A Szolgáltató az Adatvédelmi Szabályzatot, továbbá az Adatvédelmi Szabályzat módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Adatvédelmi Szabályzatot köteles a Portálon jól látható helyen, a Portál nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az Adatvédelmi Szabályzat módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az Adatvédelmi Szabályzat módosítás minden, az Adatvédelmi Szabályzat módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó.

60. Amennyiben a Felhasználó az Adatvédelmi Szabályzat módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Felhasználó az Adatvédelmi Szabályzat módosítást kifejezetten elfogadta.

Amennyiben a Felhasználó kifejezetten tiltakozik az Adatvédelmi Szabályzat módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani és a Portálon való regisztrációját megszüntetni.