Partner - Felhasználási feltételek

Partner - Felhasználási feltételek

Adria Holiday Kft. Partnerprogram

Általános Szerződési Feltételek

(a továbbiakban: ÁSZF)

 

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 

 1. Az „Adria Holiday Partner Kapcsolat Program” (továbbiakban „Program”), az Adria Holiday Korlátolt felelőségű társaság (székhely: 3530 Miskolc, Városház tér 22. ,adószám: 13099505-2-05, cégjegyzékszám: 05-09-030608,  – továbbiakban: Szervező) szervezésében történik.
 2. A Program 2017. január elsején kezdődik és az ÁSZF VI. pontjában meghatározott feltételek szerinti befejezésig tart.

 

II. RÉSZVÉTEL A PROGRAMBAN

 

 1. A Programban kizárólag olyan gazdasági szereplők (természetes vagy jogi személyek) vehetnek részt, amelyek a Szervező által létrehozott rendszerben regisztráltak, és a Szervező által meghirdetett utakat lefoglalja, valamint a Szervező részére csoportokat szervez (továbbiakban: Partner).
 2. A Programban történő részvétel akkor érvényes, ha a Partner, vagy a Partner képviseletére jogosult személy a Partnert, a regisztráció során bekért adatok pontos, és valós tartalmú megadásával a www.adriaholiday.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) regisztrálja, ennek során hozzájárul a megadott adatok kezeléséhez, valamint nyilatkozik arról, hogy az ÁSZF-et elfogadja, és annak betartását a Partner vállalja.
 3. A Programba történő részvételből ki van zárva az Szervező minden dolgozója és azok közvetlen hozzátartozói, valamint a Szervező minden olyan partnere, mellyel az utazások megszervezése során kapcsolatban állnak, az iroda számára szolgáltatást nyújtanak.
 4. A Szervező a Partner regisztrációja során megadott e-mail címét aktiválja, ezzel együtt aktiválva a Partner regisztrációját.
 5. A Partner adataiban bekövetkezett változásokat a Partner köteles a Weboldalon keresztül bejelenteni a Szervező felé a változást követő 7 napon belül, vagy a Kapcsolati rendszerbe történő belépés után a számára létrehozott Web felületen (továbbiakban: Partner felület) módosítani a változást követő 7 napon belül. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha ennek elmulasztása miatt a Partner nem tud részt venni a Programban, nem tudja kiszámíttatni jutalékát.
 6. A Partner regisztrációja során egyedi, hat számjegyű azonosítót kap, mely Ajánlói kód néven jelenik meg, mind a regisztrációs levélben, mind a Partner felületen. A Partnernek joga van Ajánlói kódját megadni harmadik fél részére is, mellyel így nem csak a Partnernek, hanem a felhatalmazott harmadik félnek is jogában áll foglalást rögzíteni a Szervező Weboldalán.
 7. A Partner regisztrációját követően a Szervező, a Programba való belépést egyszeri, úgynevezett Leutazható (üdvözlő) összeggel jutalmazza 2017. február 28-ig. Ennek mindenkori összege 10.000.- Ft, mely összeg a fiók aktiválásakor automatikusan jóváíródik a Partner számláján „Leutazható egyenleg” megnevezéssel. 2017. február 28-a után a 10.000 Ft-os kedvezmény már nem kerül új partnereink számláján jóváírásra. 
 8. Egy e-mail címmel, csak egyszer lehet regisztrálni.
 9. Abban az esetben, ha a Partner fiókja törlését követően újból regisztrálni kíván a rendszerben, úgy a 10.000.- Ft értékű Leutazható egyenleg már nem íródik jóvá a Partner számláján.
 10. A Programban lévő jutalékok a 2017. január 1. előtti foglalásokra nem érvényesíthetőek.
 11. A partnerprogramban adott kedvezmények más kedvezményekkel (utazási utalványok, last minute kedvezmények, akciós részvételi díjak, stb.) nem összevonhatóak. 
 12. Csoportok (min. 10 fő) esetén, akciós utazás foglalásakor, ingyenes helyeket a továbbiakban is biztosítunk utasainknak, míg ebben az esetben pénzbeli jutalékot már nem írunk jóvá. 

 

III. PROGRAMPONTOK

 

 1. A Programban való jutalékgyűjtésre, a Szervező által megszervezett egyes utazások (a továbbiakban: Utak) megvásárlásával, valamint azok végső felhasználó számára történő közvetítésével van lehetőség. A jutalékra jogosító Utak a Partner felületen kerülnek közzétételre. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Program élettartama során módosítsa a jutalékra jogosító Utak körét, kategóriáját.
 2. A Programban résztvevő Partnerek a megvásárolt és megszervezett Utak után úgy nevezett „pénzbeli” és „leutazható”jutalékot kapnak (továbbiakban: Jutalék), amelyek a programbeli számlájukon kerülnek nyilvántartásra.
 3.  A Jutalék gyűjtéséhez a jutalékgyűjtésre jogosító Utak megrendelés során a Partner fiókjához tartozó egyedi Ajánlói kód megadása szükséges. Ennek hiányában a Szervező nem tudja jóváírni a Partner számára az őt megillető Jutalékokat, és ezen esetről a Partner külön értesítést nem kap.
 4. A Partner felelőssége az Utak forgalmazója felé fennálló szervezési kötelezettségeinek teljesítése, a szerződés betartása.
 5. Az egyes Utakért járó „pénzbeli” és „leutazható”Jutalék mennyisége Utanként és foglalásonként eltérő lehet, feltüntetése a pénzbeli jutalék esetében százalékos, a leutazható jutalék esetében /fő formában történik. Ennek meghatározására a Szervező értéksávokat használ, mely a Partner felületen kerül feltüntetésre. A Jutalék értéke időről időre változhat. 
 6. Amennyiben a Partner azt észleli, hogy Jutalékait helytelenül számították ki, vagy egyenlege téves, írásos panaszt nyújthat be az adriaholiday@adariaholiday.hu e-mail címen legkésőbb 30 nappal azt követően, hogy a helytelen egyenleg a Partner felületen lévő számláján megjelent. A Szervező fenntartja a jogot, hogy elutasítsa a Jutalék korrekcióját abban az esetben, ha a panasz nem érkezik meg a fent említett határidőn belül.
 7. A Szervező fenntartja a jogot, hogy visszavonja a Jutalék jóváírását amennyiben:
 1. a Partner vagy a Partner érdekében eljáró harmadik személy a Program szabályait bármilyen módon megszegi, vagy a Programmal kapcsolatosan visszaélést tanúsít,
 2. a Programban Jutalékra jogosító Utak vásárlásától a Partner bármilyen okból eláll,
 3. az Utak foglalása során a Partner megsérti a Szervezővel kötött szerződését.
 1. A Partner bármikor kérhet kifizetést, amennyiben a jutalékainak összege eléri a 30.000.- Ft-ot.
 2. A Szervezőnek nem áll módjában magasabb összeget kifeizetni a Partner részére, mint az Őt megillető jutalékok tényleges összege. Amennyiben a Partner nem ért egyett a Szervező által feltüntetett jutalék összegével, írásban kérheti ennek felülvizsgálatát. 

 

IV. JUTALÉK JÓVÁÍRÁSA ÉS KIFIZETÉSE

 

 1. A Partner Ajánlói kódjával a Partner, vagy harmadik személy által történt társas utazás foglalások után a Partner számláján pénzbeli jutalékot, valamint leutazható jutalékot ír jóvá a Szervező, melynek értéke Utanként eltérő lehet.
 2. A Partner által, vagy a Partner Ajánlói kódjával, harmadik személy által történt szállásfoglalások után a Partner számláján pénzbeli jutalékot ír jóvá a Szervező, melynek értéke a foglalási érték alapján 4-8%.
 3. A Partner számláján jóváírt pénzbeli jutalék minden esetben a regisztrált partnert illeti.
 4. Kifizetésre történő igényét a Partner csak akkor érvényesítheti, ha az Utazás ellenértékét megfizette a Szervező felé.
 5. Jutalék utazásra történő beváltása
  1. A Partner összegyűjtött Jutalékát a Szervező által megszervezett utazásra válthatja, melyek mindenkor érvényes listája a Weboldalon található. A Szervező fenntartja a jogot, hogy az utazások listáját bármikor megváltoztassa azzal, hogy erről a változásról tájékoztatja azon Partnereket, amelyek az adott utazásokra való igényüket a változtatás időpontját megelőzően jelezték a Szervező felé.
  2. A Partner azzal szerzi meg az utazáshoz való jogot, hogy összegyűjti az adott utazás értékével megegyező Jutalékot, és leadja az utazásra vonatkozó igényét a Weboldalon vagy a Partner felületen.
  3. Abban az esetben, ha a Jutalék értéke nem éri el az utazás értékét, úgy a Partner vállalja, hogy a hiányzó összeget befizeti a Szervező számlájára. A választott utazás értékét kiegészítő befizetés forintban vagy euróban történik.
  4. Amennyiben a Partner a megszerett jutalékainak összegét egy másik utazásra szeretné felhasználni, akkor e másik utazás ellenértéke automatikusan levontásra kerül jutalékaiból.
  5. Amennyiben a megrendelt utazás bármely okból nem indul, a Szervező erről haladéktalanul tájékoztatja a Partnert és más, ugyanolyan jellegű és értékű utazást kínál fel. Amennyiben a Partner nem tart igényt az alternatív utazásra, a rendelést törlik, és a fel nem használt Jutalékot jóváírják a Partner számláján legkésőbb 21 nappal azt követően, hogy a Szervező tájékoztatta a Partnert arról, hogy az utazás nem áll rendelkezésre.
  6. Amennyiben a Partner a Jutalék kifizetését utazásban kérte, és az utazást visszamondja, úgy a Szervező a Weboldalon található Utazási feltételek szerint jár el. Ebben az estben a Partner részére a Szervező nem köteles a Jutalékot ismételten jóváírni, a továbbiakban az utazásra fordított Jutalék értékére a Partner nem jogosult.
 6. Jutalék pénzre történő beváltása
  1. A Partner összegyűjtött Jutalékának kifizetését kérheti készpénzben vagy banki átutalással. Ennek mindenkori minimális értéke 30.000.-Ft és kifizetése a Partner által kért valutaformában történik. Készpénzben történő kifizetésre a Partner irodájában, személyesen van lehetőség.
  2. Amennyiben a Partner a Program kapcsán szert tett Jutalékra banki kifizetés formájában tart igényt, úgy köteles megadni a Szervező részére mindazon adatokat, amelyek szükségesek a Jutalék kifizetéséhez, az adókötelezettségek teljesítéséhez (pontos cím, természetes személyazonosító adatok, adóazonosító jel, bankszámlaszám).
  3. A pénzbeli jutalékok jövedelemnek minősülnek és adózási kötelezettséget vonnak maguk után. Az adóterhet a Partner viseli.
  4. A Szervező, a Partner kérésére a jutalékot kedvezményként jóváírhatja a foglalt utazás értékéből.
  5. Amennyiben a Partner a kért adatokat nem adja meg, a Szervező jogosult az Jutalék kifizetését megtagadni.
  6. A Szervező, a hibás banki adatok megadása következtében felmerülő téves kifizetésért felelősséget nem vállal.
 7. Abban az esetben, ha jutalékát kedvezményként szertné érvényesíteni, a Partnernek jeleznie kell ezt a Szervező felé. 
 8. Amennyiben bármilyen kétség merül fel azzal kapcsolatosan, hogy a Partner helyes adatokat regisztrált-e a Weboldalon, vagy a Programon belüli jutalékszámítással kapcsolatos kétség merül fel, a Szervező jogosult a Jutalék kifizetését vagy utazásra való beváltását a felmerült kétségek tisztázásának, illetve a problémák megoldásának idejére felfüggeszteni.
 9. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Program keretében kínált Jutalék kifizetését megtagadja, ha a Partner az ÁSZF-et bármilyen módon megsértette vagy az abban foglalt követelményeknek bármilyen módon nem tesz eleget.

 

V. KILÉPÉS VAGY KIZÁRÁS A PROGRAMBÓL

 

 1. A Partner bármikor jogosult arra, hogy kilépjen a Programból azzal, hogy a Weboldalon regisztrált számláját törli a Partner felületen megtalálható menüpontban.
 2. A Szervező a következő esetekben zárhatja ki a Partnert a Programból:
 1. ha a Partnernek a Weboldalon vezetett számláján még nem írtak jóvá pontot 3 hónapon belül azt követően, hogy számlát nyitott a Weboldalon.
 2. ha bebizonyosodik, hogy a Partner valótlan adatokkal regisztrálta magát a Weboldalon.
 3. ha bebizonyosodik, hogy a Partner a Szabályzat II.1 és II.2. pontja alapján nem jogosult a Programban való részvételre.
 4. ha a Programban részt vevő Partner megsérti az ÁSZF-et, vagy a Szervezővel kötött szerződését, illetve az ezekkel kapcsolatos jogszabályokat.
 5. a Partner, illetve a vele kapcsolatban érintett természetes személy, a Program keretében történő adatkezelésre vonatkozó engedélyét visszavonja, vagy az adatainak törlését kéri.
 6.  
 7. A Programból való kizárás esetén a Partner minden megszerzett Jutaléka automatikusan törlődik, és minden kifizetésre vagy egyéb kiegyenlítésre vonatkozó, még nem teljesített kérése azonnal törlésre kerül. A Partner kizárása esetén – az V.2.e. pontban meghatározott eset kivételével – a Szervező fenntartja a jogot, hogy visszaköveteljen minden kifizetett Jutalékot.
 8. A Szervező képviselői vagy megbízottai a Program során bármikor jogosultak annak az ellenőrzésére, hogy a Partner ténylegesen végzi-e az ÁSZF II.1. pontjában meghatározott üzleti tevékenységeket. Amennyiben az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a Partner az ÁSZF II.1. pontjában meghatározott üzleti tevékenységeket ténylegesen nem végzi (pl. nincs aktív Partner a regisztrált címen), a Szervező jogosult arra, hogy az ÁSZF V. pont alapján a Partnert kizárja a Programból.

 

VI. A PROGRAM BEFEJEZÉSE

 

 1. A Szervező bármikor jogosult arra, hogy bejelentse a Program befejezését, az ezzel kapcsolatos információknak a Weboldalon történő közlésével.
 2. A Program befejezése a Szervező által a közleményben megadott időhatáron belül történik, ami nem lehet rövidebb, mint a közlemény megjelentetésétől számított 1 hónap.
 3. A közlemény megjelenése után már nem lehet a Programba regisztrálni.
 4. A Program közleményben meghatározott befejezésének napján minden addig fel nem használt Jutalék érvényét veszíti, ezeket a továbbiakban nem lehet készpénzre vagy egyéb kiegyenlítésre beváltani.
 5. A Program befejezését követően kizárólag az a Partner támaszthat Jutalék kifizetésre igényt, amelynek a Program befejezésről szóló közleményt megelőzően írtak jóvá Jutalékokat a számláján, valamint kifizetésre való igényének bejelentése is a Program befejezéséről szóló közleményt megelőzően történt. Ez esetben a kifizetésnek a Program befejezését követő legkésőbb 30. napig meg kell történnie.

 

VII. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

 

 1. A Szervező a Program működtetéséhez, és annak céljai megvalósításához szükséges mértékben és ideig kezeli a Partnerek személyes adatait.
 2. A személyes adatok megadása önkéntes, de a Programban történő részvételhez elengedhetetlen. A személyes adataikat rendelkezésre bocsátók jogosultak arra, hogy kezelt adataikról tájékoztatást kérjenek, kérhetik adataik helyesbítését és törlését, valamint adataiknak módosítására (törlésére nem) lehetőség van a Partner felületen. A kezelt adatok törlésének kérése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Partnert a Programból kizárja.
 3. A Partner által megadott személyes adatok kezelése az Adria Holiday Partner Program Adatkezelési ÁSZF-nek megfelelően történik, mely ÁSZF-t a Szervező köteles elérhetővé tenni a Weboldalon.

 

VIII. JELSZÓ BIZTONSÁGA

 

 1. A Partner felelőssége a Programban való részvételhez kapott jelszó bizalmas és biztonságos kezelése és megőrzése. Amennyiben a jelszó illetéktelen személy tudomására jutott, vagy a Partner azt gyanítja, hogy az illetéktelen személy tudomására juthatott, illetve azzal bármilyen módon visszaéltek vagy visszaélhettek, a Partner köteles a jelszót haladéktalanul megváltoztatni és egyúttal erről a Szervezőt értesíteni.
 2. Amennyiben a fenti kötelezettségét a Partner megszegi, vagy elmulasztja, úgy a jelszóval való visszaélésből eredő károkért a Szervező semmilyen felelősséggel nem tartozik.
 3. Amennyiben a Partner a regisztrációja során megadott jelszót elfelejtette, úgy kérheti a Szervezőt a jelszó megváltoztatására. Ebben az esetben a Szervező a jelszó módosítása előtt a Partnerrel a kapcsolatot felveszi, ezzel elkerülve a jelszóváltoztatással kapcsolatos visszaéléseket. A kapcsolatfelvétel során a Szervező jogosult a Partnertől elkérni személyes adatait.
 4. A Szervező a Partner jelszavát csak abban az esetben módosítja, amennyiben a VIII.3. pontban található kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok megegyeznek a korábban regisztráció, vagy adatmódosítás során rögzített személyes adatokkal.

 

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

 1. Jelen ÁSZF elérhető és megtekinthető a Weboldalon.
 2. A Szervező fenntartja a jogot az ÁSZF módosítására. A módosításokat a Szervező ugyanolyan módon teszi közzé, mint a korábbi ÁSZF-t.
 3. Azokra az esetekre, amelyekről az ÁSZF nem rendelkezik, a magyar jogszabályok az irányadók.