Adatkezelési Szabályzat – Adria Holiday Utazási Klub

Adatkezelési Szabályzat – Adria Holiday Utazási Klub

1. A játékosok személyes adatait az Adria Holiday Utazási Klub (a továbbiakban: Klub) szervezője kezeli (Adria-Holiday Kft., 3525 Miskolc, Városház tér 22. ; Székhelye: 3530 Miskolc, Városház tér 22.; Adószám: 13099505-2-05, Cégj.sz.: 01-09-271539). Valamennyi személyes adat kizárólagos kezelője Adria-Holiday Kft. (a továbbiakban: Szervező). A Szervező az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelentette: NAIH-114064/2017.

A Szervező kizárólag azon személyek személyes adatait kezeli, akik a regisztráció során az Adria Holiday Utazási Klub Felhasználási Feltételeit és jelen Adatkezelési szabályzatot elfogadták.

 

2. Jelen Adatkezelési szabályzat („Szabályzat”) a Klubba történő regisztráció során felvett személyes adatok kezelésére vonatkozik, és nem terjed ki a Szervező egyéb adatkezeléseire.

A klubtag személyes adatainak kezelésére jelen Szabályzat az irányadó. A személyes adatok kezelésére Magyarország és az Európai Unió jogszabályai az irányadók, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”), valamint az Európai Parlament és Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK Irányelve „a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról”.

 

3. A klubtag a regisztrációval elfogadja a Klub Felhasználási Feltételeit, és a jelen Szabályzatot. A regisztrációval és a szabályzatok elfogadásával a klubtag hozzájárul személyes adatainak a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint történő kezeléséhez.

Az adatkezelés jogalapja a klubtag önkéntesen megadott hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont). Jelen Szabályzat a klubtag tájékoztatásának is minősül.

A klubtagok a leírtakat kifejezetten tudomásul veszik, és elfogadják, hogy a részvétel feltétele az adatkezeléshez való hozzájárulás.

 

4. A Szervező az adatkezelés során törekszik arra, hogy az adatkezelés tisztességes, törvényes legyen, és személyes adatok kezelésére csak célhoz kötötten kerüljön sor.

A Szervező jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célra felhasználja.

 

5. A személyes adatok kezelése a Szervező székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy a Szervező által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket minden esetben a Szervező hozza meg.

A szervező adatfeldolgozót jogosult megbízni, az Infotv. alapján. Az adatfeldolgozó önálló döntést nem hozhat. A Szervező az adatfeldolgozók megnevezését jelen Szabályzatban közzéteszi.

 

6. Klubtagság

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: Klubba történő regisztráció kedvezmények igénybetételéhez, nyereményjátékokon történő részvételhez.

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

A regisztráció során a klubtag megadja az azonosításhoz és a kapcsolattartáshoz szükséges, a regisztrációs űrlapon meghatározott adatait (név, e-mail cím).

 

7. Hírlevélre történő feliratkozás:

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

A feliratkozás során a klubtag megadja az azonosításhoz és a kapcsolattartáshoz szükséges, a regisztrációs űrlapon meghatározott adatait (név, e-mail cím).

A regisztrációval a klubtag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szervező a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küldjön, és ebből a célból megadott adatait felhasználja.

 

8. A Szervező a megadott adatokat törli az érintett hozzájárulásának visszavonása esetén.

A Szervező a megadott adatokat törli továbbá, ha:

  • azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
  • az adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható;
  • az adatkezelés célja megszűnt;
  • azt hatóság vagy bíróság elrendeli.
  •  

A klubtag kérheti személyes adatai törlését, a Szervező elérhetőségein (1. pont). A klubtag erre irányuló kérése esetén az adatokat a Szervező rendszere öt munkanapon belül törli. A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.

A Szervező a Játékos kérése esetén sem törli a személyes adatokat, ha az adatok kezelését jogszabály kötelezővé, vagy lehetővé teszi (így pl. adókötelezettséggel kapcsolatos adatok). A Szervező ebben az esetben az törlés megtagadásának jogalapjáról a Játékost tájékoztatja.

Amennyiben a Szervező és a klubtag között jogviszony jön létre, és a személyes adatok kezelése szükséges a jogviszonyból származó jogok gyakorlásához, kötelezettségek teljesítéséhez (pl. igények érvényesítése, jogviták kezelése), a Szervező törlési kérelem esetén is kezeli a szükséges személyes adatokat, az Infotv. 6. § (5) bek. alapján.

8. A klubtagnak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a Szervezőtől kérje. Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről az alábbi elérhetőségen: adriaholiday@adriaholiday.hu Tóth-Mátyás Bettina. A tájékoztatást a Szervező elektronikus levélben is megadhatja. Az érintett klubtag tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

9. A Szervező minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Szervező az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

10. A klubtagok a szolgáltatás igénybevétele és a Weboldal használata során csak saját személyes adataikat adhatják meg, vagy olyan személyek adatait, akik ehhez hozzájárultak. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén a Szervező az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.

11. A Szervező a személyes adatokat harmadik személy részére csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján továbbítja.

12. A klubtag a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával fordulhat a Szervezőhöz a 11. pontban meghatározott elérhetőségeken, aki a panaszt a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálja, és a jogsértést orvosolja.

Valamely jog gyakorlásának megtagadása esetén, vagy ha Ön nem elégedett a tőlünk kapott válasszal, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.