Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez

Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez

 (Az utazó – az érintett –az Adria Holiday Utazási Iroda Kft. adatkezelési szabályzatát megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette, megértette és azokat elfogadja.)

Az Adria Holiday Utazási Iroda Kft. (székhelye: 3530 Miskolc, Városház tér 22.) a továbbiakban, mint Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatását a weboldal, a foglalásnál/regisztrációnál személyesen átadott Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. Alulírott a jelen nyilatkozat megtételével:

 − Nyilatkozom, hogy a 2016/679/EU rendelet alapján megírt Adatkezelési Szabályzatát elolvastam, megértettem, tudomásul vettem és elfogadtam,

− engedélyezem, hogy az alábbiakban megjelölt személyes adataimat az Adatkezelő, az alábbiakban megjelölt adatkezelési céllal kezelje, és felhatalmazást adok az Adatkezelőnek a közölt adatok helyességének ellenőrzésére,

− engedélyezem, hogy az Adatkezelő az alábbiakban felsorolt személyes adataimat az Adatkezelővel megkötött utazási szerződés teljesítése érdekében harmadik országbeli adatkezelőnek továbbítsa,

− engedélyezem, hogy az Adatkezelő az alábbiakban felsorolt személyes adataimat az Adatkezelővel megkötött utazási szerződés teljesítése érdekében harmadik országbeli, 2016/679/EU rendelet értelmében nem biztonságosnak tekinthető adatkezelőnek továbbítsa,

− nyilatkozatomat és hozzájárulásaimat a megfelelő tájékoztatás után önként, saját döntésem alapján tettem meg. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat és a nyilatkozatban foglalt hozzájárulások megadása önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

Az Adria Holiday Utazási Iroda Kft. ügyfelei személyes adatait abból a célból kéri és tárolja, hogy igényeik alapján a lehető legmegfelelőbb szolgáltatást tudja számukra ajánlani és nyújtani. Az adatok kezelésének jogalapja az ügyfél szabadon visszavonható hozzájáruló nyilatkozata, a megkötött utazási szerződés teljesítéséhez fűződő, vagy egyéb jogos érdek érvényesítése.

A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, születési dátum, életkor, nem, utazási okmány száma, telefonszám, e-mail cím, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok.

Részletes adatvédelmi tájékoztatónkat itt találja:
http://adriaholiday.hu/adatkezelesi-szabalyzat

Személyes adatainak jogszerűtlen kezelése tárgyában a Nemzeti Adatvédelmi Hivatalhoz fordulhat panasszal a következő elérhetőségeken: (Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: 06 (1) 391- 1400, Fax: 06 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu).

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett kifejezett hozzájárulása. Az adatkezelés célja: Utazási szerződés megkötése, hírlevél, tájékoztató küldése, utazó (az érintett) utazásával összefüggő kívánságának teljesítése.

Az adatszolgáltatás elmaradásának vagy csak részleges megadásának, valamint visszavonásának következményei:

• nem jön létre az utazási szerződés az Adria Holiday Utazási Iroda Kft-vel,

• a megkötött utazási szerződést az Adria Holiday Utazási Iroda Kft. azonnali hatállyal kártérítési vagy kártalanítási kötelezettség nélkül felbonthatja, egyben a szerződés felbontása következtében keletkezett kárainak megtérítését követelheti az ügyféltől/utazótól.

Az adatok tárolásának időtartama, vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai: A Ptk. szerinti elévülési idő lejárta, illetve az utazó (az érintett) adattörlési igényének bejelentése.