Vevői elégedettségmérés - Ajándéksorsolás

Vevői elégedettségmérés - Ajándéksorsolás

Gratulálunk a nyertesnek Herczku Andrásné, Tornyospálcáról

 

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT.

Ajándékutazás Olaszországba – Hivatalos játékszabályzat

1.    Az ajándéksorsolás szervezője
Az ajándéksorsolás szervezője Adria-Holiday Kft. (3530 Miskolc, Városház tér 22. )
Társaságunk vevői elégedettség mérés céljából ügyfelei részére nyereményjátékot rendez.

2.    A játékban résztvevő személyek
A játékon bárki részt vehet, aki
1.)    az Adria-Holiday Kft által küldött hírlevélben lévő elégedettségi kérdőívet kitölti
2.)    e-mail címét megadja
3.)    adatkezelési és jelen játékszabályzatot elfogadta.

A Játékból kizárásra kerülnek a Szervező alkalmazottai és hozzátartozói, továbbá a játék szervezésében és lebonyolításában résztvevő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek munkatársai és ezek közeli hozzátartozói, a Ptk. 8:1 § (1) bekezdésének 1. pontja. Amennyiben a szervező vagy a megbízottja tudomására jut, hogy e kizárás ellenére valamely előbb felsorolt személy mégis részt vett a játékban, a szervező vagy megbízottja, e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott ajándékot illetve annak ellenértékét visszakövetelheti.

3.    A játék időtartama
A játék időtartama: 2019.03.21.-04.07.
Akik, ebben az időintervallumban küldik be véleményüket, azok vesznek részt a gépi sorsoláson a megadott e-mail címmel.
A játékidő letelte után a játék lezárul, további vélemények nem vesznek részt a játékban.

4.    A játék menete
A játékban történő részvétel feltételeként meg kell adni a játékos e-mail címét. Az itt megadott e-mailcímen történik majd a nyertes tájékoztatása az ajándékról, ezért fontos, hogy az adatok pontosan és a valóságnak megfelelően legyenek megadva. A hibásan megadott adatokért a szervező nem vállalja felelősséget. A szervező kéri a játékosokat, hogy a biztonságos felhasználás érdekében regisztrációs adataikat ne adják ki másoknak.
A beérkezett e-mail címekből, az adatok számítógépre történő felvételét követően, gépi sorsolás útján dönti el a szervező a nyertesek személyét.
A szervező kéri a játékosokat, hogy a biztonságos felhasználás érdekében regisztrációs adataikat ne adják ki másoknak.

5.    A nyerés feltételei
A játék időtartama alatt minden személy, aki eleget tesz a játékszabályzatnak az ajándéksorsolásra jogosult.

6.    Nyeremény/Ajándék
A szervező a játék időtartamára összesen
összesen 1 fő részére 2 személyre szóló olaszországi utazást sorsol ki a következő program szerint:
https://adriaholiday.hu/korutazasok/napfenyes-italia-2018

A játék időtartama: 2019.04.08.  13.00 óra

Nyeremény: Napfényes Itália 4 nap / 3 éj elnevezésű program
(szállás + autóbusz + idegenvezetés önellátással)
Fakultatív program (ok), belépők, biztosítás díja, ellátás, költőpénz nincs benne a felajánlásban! Ezekről a nyertesnek magának kell gondoskodnia.
Utazási Időpont 2019 szeptember a nyertessel való egyeztetés és szabad kapacitás függvényében
Felszállási hely pontosítandó
Részletes program:
https://adriaholiday.hu/korutazasok/napfenyes-italia-2018
    
Az ajándék készpénzre nem váltható, át nem ruházható. A szervező az ajándékról értesítőt küld a játékos által megadott e-mail címre. A játékos, amennyiben regisztrációkor helytelen címet adott meg, a szervezőt nem terheli felelősség.
Előre nem látható események bekövetkeztekor a szervező fenntartja a jogot, hogy alternatív nyereményt ajánljon fel a nyertesnek, azonos értékben.
A játék lezárása, és végső eredményének megjelenítése: www.adriaholiday.hu weboldalon történik
A játék lezárása az alábbi időpontban történik:
2019.04.08.  13:00 óra,
ezt követően történik meg a végső eredményének megjelenítése www.adriaholiday.hu oldalon a gépi sorsolás időpontját követő 1 órán belül.

Ajándék utazás esetén: amennyiben a nyertes valamilyen oknál fogva, (a nyertes hibájából) nem tud részt venni az utazáson, a szervező egyszer újrasorsolhat egy második nyertest.

7.    A nyeremény átadásának/átvételének feltételei
Az ajándék sorsolásáról visszajelzést kap a játékos. A nyertessel a weboldalon történő közzététel után a szervező 5 napon belül felveszi a kapcsolatot, a játékos regisztrációkor megadott elérhetőségein. A nyertes játékos köteles együttműködni a szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadása a játékszabályzatban meghatározott időpontig megvalósulhasson.
Utazás esetén: a nyertes köteles a szervezőt a tájékoztatás napjától számított 5 napon belül írásban értesíteni, visszajelzést adni, részt kíván-e venni a felajánlott utazáson.
Ha ezen együttműködési kötelezettségnek a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmények a szervező terhére nem felróható. A szervező nem vállal felelősséget a játékos által a regisztráció során tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

8.    A szervező jogai
Amennyiben a játék során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a szervező fenntartja a jogot, hogy a játékot szüneteltesse, vagy törölje.
A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékból kizárja azt a játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a játékossal szemben, aki
a)    az ajándéksorsolás internet oldalának feltörésével, vagy egyéb nem tisztességes úton kíván a játék során előnyhöz jutni
b)    visszaél más játékos regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel).
A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a szervező teljesíti. A szervező az ajándéksorsolásban való részvétel lehetőségét a hivatalos játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

9.    Általános rendelkezések
A játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra.
A Szervező a Játékosok által tudomására hozott adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tárolja és kezeli.
A Szervező a Játékos adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve a Játékosok tájékoztatása céljából a Játékosok tájékoztatásában közreműködő ügynökséget, illetve a bejelentett adatfeldolgozót. A Játékosok a játékban való részvétellel egyben hozzájárulnak adataiknak a jelen Játékszabály 4. pontjában rögzített módon történő kezeléséhez. A Játékosok az adatkezeléssel, ill. annak megszüntetésével kapcsolatosan bármilyen kérdéssel a Szervezőhöz fordulhatnak az alábbi címeken:

Adria-Holiday Kft
3525 Miskolc
Városház tér 22.

10.    Egyéb
Az ajándéksorsolás hivatalos weboldalának címe: www.adriaholiday.hu
A Szervező nem oszt szét a jelen Hivatalos játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.
Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

Adatkezelési Szabályzat

1. A játékosok személyes adatait a játék szervezője kezeli (Adria-Holiday Kft., 3530 Miskolc, Városház tér 22. ; Székhelye: 3530 Miskolc, Városház tér 22. ; Adószám: 13099505-2-05, Cégj.sz.: 01-09-271539). Valamennyi személyes adat kizárólagos kezelője a Szervező. A Szervező az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelentette: NAIH-114064/2017.
A Szervező kizárólag azon személyek személyes adatait kezeli, akik a Játékszabályzatban meghatározott játékban részt vettek, és akik a regisztráció során a Játékszabályzatot és jelen Adatkezelési szabályzatot elfogadták.
A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a Játékszabályzatot és a jelen Adatkezelési szabályzatot elfogadja.
2. Jelen Adatkezelési szabályzat („Szabályzat”) kizárólag a játék során felvett személyes adatok kezelésére vonatkozik, és nem terjed ki a Szervező egyéb adatkezeléseire.
A Játékosok személyes adatainak kezelésére jelen Szabályzat az irányadó. A személyes adatok kezelésére Magyarország és az Európai Unió jogszabályai az irányadók, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”), valamint az Európai Parlament és Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK Irányelve „a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról”.
3. A Játékos a regisztrációval elfogadja a Játékszabályzatot, és a jelen Szabályzatot. A regisztrációval és a szabályzatok elfogadásával a Játékos hozzájárul személyes adatainak a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint történő kezeléséhez. Az adatkezelés jogalapja a játékosok önkéntesen megadott hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont). Jelen Szabályzat a játékosok tájékoztatásának minősül.
Figyelemmel arra, hogy a részvétel teljesen önkéntes, és a Játékosok az ajándékokra anélkül válnak jogosulttá, hogy a Szervező részére bármely tétet fizetnének, a Szervező az Adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerinti adatkezeléshez való hozzájárulást a részvétel feltételéül szabja. A játékosok a leírtakat kifejezetten tudomásul veszik, és elfogadják, hogy a részvétel feltétele az adatkezeléshez való hozzájárulás.
4. A Szervező az adatkezelés során törekszik arra, hogy az adatkezelés tisztességes, törvényes legyen, és személyes adatok kezelésére csak célhoz kötötten kerüljön sor. Az adatkezelés célja elsősorban az ajándéksorsolás lebonyolítása, ennek során a részvételi jogosultság ellenőrzése, a sorsolás, a nyertesek értesítése, az ajándék átadása.
A Szervező jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célra felhasználja.
5. A személyes adatok kezelése a Szervező székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy a Szervező által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket minden esetben a Szervező hozza meg.
A szervező adatfeldolgozót jogosult megbízni, az Infotv. alapján. Az adatfeldolgozó önálló döntést nem hozhat. A Szervező az adatfeldolgozók megnevezését jelen Szabályzatban közzéteszi.
6. A regisztráció során a játékos megadja az azonosításhoz és a kapcsolattartáshoz szükséges, a regisztrációs űrlapon meghatározott adatait (név, e-mail cím). Az adatkezelés célja: a Játékosok azonosítása, kapcsolattartás, reklámozás, kutatás.
Amennyiben a Játékos nyer, köteles megadni a Szervező részére mindazon adatokat, amelyek szükségesek az ajándék átadásához, így különösen az ajándéknak nyerteshez való eljuttatásához, az adókötelezettségek teljesítéséhez (pontos kézbesítési cím) Amennyiben a Játékos a kért adatokat nem adja meg, a Szervező jogosult az ajándék átadását megtagadni. Az adatkezelés célja a nyertes játékosok esetében az ajándék átadása, adókötelezettség teljesítése.
7. A Szervező a megadott adatokat törli a játék végeztével.
A Szervező a megadott adatokat törli továbbá, ha:
•    azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
•    az érintett játékos azt kéri;
•    az adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható;
•    az adatkezelés célja megszűnt;
•    azt hatóság vagy bíróság elrendeli.
A Játékos kérheti személyes adatai törlését, a Szervező elérhetőségein (1. pont). A Játékos erre irányuló kérése esetén az adatokat a Szervező rendszere öt munkanapon belül törli. A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.
A Szervező a Játékos kérése esetén sem törli a személyes adatokat, ha az adatok kezelését jogszabály kötelezővé, vagy lehetővé teszi (így pl. adókötelezettséggel kapcsolatos adatok). A Szervező ebben az esetben az törlés megtagadásának jogalapjáról a Játékost tájékoztatja.
Amennyiben a Szervező és a Játékos között jogviszony jön létre, és a személyes adatok kezelése szükséges a jogviszonyból származó jogok gyakorlásához, kötelezettségek teljesítéséhez (pl. igények érvényesítése, jogviták kezelése), a Szervező törlési kérelem esetén is kezeli a szükséges személyes adatokat, az Infotv. 6. § (5) bek. alapján.
Amennyiben a Szervező a Játékost a játékból kizárja, törlési kérelem esetén is kezeli azon adatokat, amelyek szükségesek az újbóli regisztráció megakadályozásához. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az Infotv. 6. § (5) bekezdése.
8. A játékosnak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a Szervezőtől kérje. Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről az alábbi elérhetőségen: adriaholiday@adriaholiday.hu Tóth-Mátyás Bettina. A tájékoztatást a Szervező elektronikus levélben is megadhatja. Az érintett játékos tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
9. A Szervező minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Szervező az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.
10. A játékosok a szolgáltatás igénybevétele és a Weboldal használata során csak saját személyes adataikat adhatják meg, vagy olyan személyek adatait, akik ehhez hozzájárultak. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén a Szervező az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.
11. A Szervező a személyes adatokat harmadik személy részére csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján továbbítja.
12. A játékos a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával fordulhat a Szervezőhöz a 11. pontban meghatározott elérhetőségeken, aki a panaszt a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálja, és a jogsértést orvosolja.
Valamely jog gyakorlásának megtagadása esetén, vagy ha Ön nem elégedett a tőlünk kapott válasszal, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.