UTAZÁSI FELTÉTELEK: 2018.06.30. előtt kötött szerződésekre vonatkozóan

UTAZÁSI FELTÉTELEK: 2018.06.30. előtt kötött szerződésekre vonatkozóan


1. Az ADRIA-HOLIDAY KFT. 3530, Miskolc, Városház tér 22.,

továbbiakban (Iroda) által szervezett utazásokra, szolgáltatásokra a Ptk. 6:238 – 6:250 § és a 6:254 §-ban valamint az utazásról és utazást közvetítő tevékenységről szóló 213/1996 (XII. 23) Korm. rendelet és az utazási szervezésről szóló 281/2008 (XI.28) Korm. rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak az irányadók.  Az Adria-Holiday Kft adatai:

Székhelye: 3530, Miskolc, Városház tér 22.

Tel/Fax: 46/508-688, 508-689. Ügyeleti telefon: 06/20/2038831

Adószám: 13099505-2-05, Cégj.sz.: 01-09-271539, MKEH bejegyzési száma: U-000412, Banksz.: OTP BANK Nyrt. 11734004-20467221-00000000

Az Iroda működéséhez előírt vagyoni biztosítékra szerződést kötött az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (Címe: 1091 Budapest, Üllői út 1., tel: 06-1-476-5604). A vagyoni biztosíték területi hatálya az Iroda által Magyarországról külföldre szervezett utazások és a belföldi utazások. A Magyarországról külföldre szervezett utazások biztosítás kötvényszáma VBB78340/138353 összege 36.000 ezer Ft (harminchatmillió forint) és belföldre szervezett utazások biztosítás kötvényszáma VBB78340/138354 össz: 500 ezer Ft (ötszázezer forint) célja az utazásszervezői tevékenységből adódó esetleges károk megtérítése.

E-mail: adriaholiday@adriaholiday.hu; Web: www.adriaholiday.hu

2. Az utazási szerződés létrejön, amennyiben az Utas a szolgáltatást megrendelte, az előleget befizette, az Iroda a megrendelést elfogadta és a jelentkezést nyilvántartásba vette. A hátralék befizetésével kapcsolatban az Iroda külön értesítést nem küld. Amennyiben az Utas ezen feltételt nem teljesíti, az Adria Holiday a megrendelést lemondottnak tekintheti, és jogában áll az utazási feltételekben rögzített lemondási költséget felszámítani (10. pont). Sztornó/útlemondási biztosítás köthető az Irodánál kizárólag a szerződés megkötésének napjától számított 15 napon belül, mely az előleg összegével együtt utalandó a számlán szereplő határidőig. Ha az Utas a sztornó biztosítást megköti, a részvételi díj 3%-t köteles megfizetni sztornó biztosítás fejében. Elektronikus úton történő megrendelés esetében az Iroda visszaigazolását követően az Utas köteles 24 ill. 48 órán belül az előleget megfizetni a visszaigazolásban foglaltak szerint. 

3. Az utazás időtartamát, az egyes részszolgáltatások meghatározását és minőségét jelen szerződésen és mellékletén kívül az Iroda által kiadott utazási ajánlat tartalmazza. Az utazási ajánlatban foglaltak jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel a részvételi díjban figyelembe vett programokra és a részvételi díjban nem szereplő, külön felszámításra kerülő díjakra. Az e szerződésben szereplő, utazási ajánlatban történő változásról az Iroda írásban köteles tájékoztatni az Utast. Az Iroda min. 10 fős létszám esetén vállalja az utasok által kért 1 településen való csatlakozási lehetőséget. Ez alatti létszám esetén a csatlakozási helyet az Iroda határozza meg. Az Iroda az utazás megkezdése előtt megmaradt helyeit esetenként kedvezményes áron értékesíti. Ebben az esetben a korábban teljes árat fizető Utasoknak semmiféle visszatérítés nem jár. Az értékesítés folyamán, időközben meghirdetett kedvezmények a korábban jelentkezett és felvett Utasok részére nem biztosíthatók. Körutazásoknál, városlátogatásoknál a programok sorrendjének változtatási jogát fenntartjuk.

4. Az Utas az utazás megrendelésével egyidejűleg részvételi díj előleget fizet, mely az utazás részvételi díjának 40%-a. A megfizetett előleg garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket az utazási Iroda más Utasnak nem értékesíti. A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díjának megfizetése az utazás megkezdése előtt 30 nappal esedékes, kivéve ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség. A részvételi díj előleg megfizetett összege 10 %-a kivételével teljes egészében visszajár az Utasnak, ha a szerződéstől legfeljebb az utazás megkezdése előtt 35 illetve 45 nappal eláll (lásd. 10. pont).

5. A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, az Iroda eljárási díját, a szervezés költségét és az ÁFÁ-t foglalja magában.

6. Bel-vagy külföldi hatósági árváltozás, a közlekedési költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket) megváltozása vagy az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (üdülőhelyi díj, rep.téri illeték), valamint a deviza- forint árfolyamok mértékének időközi változása miatt az Iroda a részvételi díjat az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal felemelheti. A díjemelés indokát és mértékét az Iroda az Utassal írásban közli. Ha a részvételi díj emelése a 8 %-ot meghaladja, az Utas az erről kapott értesítés esetén a szerződéstől elállhat, vagy amennyiben a változást elfogadja, úgy az utazási szerződés módosítják a felek. Az Utas a döntéséről az utazásszervezőt haladéktalanul köteles tájékoztatni. Az Utast ebben az esetben is megilletik a Rendelet 9. §-ában foglalt jogok.

7. Az Utas jogosult az utazási szerződésben megjelölt utazásban való részvétel jogát harmadik személy részére engedményezni. Az Utas köteles erről az Irodát haladéktalanul tájékoztatni. Az engedményezésből eredő igazolt többletköltségeket az engedményes viseli, az Utas az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségei alól csak akkor mentesül, ha ezeket az engedményes átvállalta.

8. Az Iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől, ha a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevő számot (min. 40 fő) nem éri el, vagy az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható-az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető-külső körülmény veszélyezteti.

9. Ha az Iroda az utazási szerződéstől eláll, az Utas – az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az Irodának

lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az Utast terheli, ha alacsonyabb értékű, az Iroda köteles a díjkülönbözetet az Utasnak megtéríteni. – követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését.

10. Az Utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal elállhat. Ha az Utas azért áll el, mert a részvételi díj emelkedésének mértéke meghaladja a 8%-ot, vagy az Iroda az utazási szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, illetve a program lényegesen megváltozott, az Utast a 9. pontban meghatározott jogosítványok illetik meg. Ha az Utas az utazás megkezdése előtt 60 napon belül áll el a szerződéstől (lemondja azt) vagy az Utas egyéb okokból (pl. útlevél, személyi igazolvány, vízum hiánya vagy hatósági elutasítás stb. miatt) nem vehet részt az utazáson köteles az Iroda részére a részvételi díj és a vissza nem téríthető fakultatív programok illetve illetékek százalékában bánatpénzt fizetni. A bánatpénz (lemondási díj) mértéke:

60-36 napon belüli elálláskor 10 %, 35-25. napon belüli elálláskor 60%, 24-15 napon belüli elálláskor 70%, 14 -8. napon belüli elálláskor 80%, 7-0 napon belüli ill. az utazási idő alatti elálláskor, vagy ha az Utas az utazáson az elállás bejelentése nélkül nem vesz részt 100%. (Speciális esetekben a külföldi partnerekkel kötött szerződések alapján ezek a feltételek változhatnak pl.: Angliai utazás esetén az un. holiday home-ban történő elhelyezésnél 60 nappal az indulást megelőzően elállást nem áll módjában az Irodának elfogadnia, mivel angol partnerük kártérítés követelése ezen időtartamokon belül a teljes részvételi díjra vonatkozik! Repülőjegy foglalások lemondásánál a légitársaságok feltételei az irányadók.

11. A 10-es pont szerinti költségtérítés megfizetése (a befizetett részvételi díjelőlegből történő levonás) az Utas elállásától számított 8 napon belül történik.

12. Az Iroda a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatást közreműködője vagy közvetítője útján teljesíti.

13. Az Iroda utazásszervezői tevékenységével kapcsolatos polgári jogi felelősségi szabályok (Ptk. 6:248.-6:249 §) alkalmazása során a sztrájk, háborús és politikai konfliktus, a közveszély, katasztrófa, terrortámadás, nemzetközi embargó, valamint a légitársaságok által egyoldalúan kikötött és érvényesített felelősségi korlátozása a (Ptk. 6:248.-6:249) olyan lehetetlenülési oknak minősülnek, amelyért egyik fél sem felelős, s mindkét fél érdekkörén kívül merült fel.

14. Ha az Iroda az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles részvételi díjat arányosan leszállítani. Nincs mód a részvételi díj leszállítására, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából nem vette igénybe.

15. Az Iroda fenntartja a jogot a szálloda (szálláshely) kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos értékű és jellegű programokra való felcserélésére, kivételes esetekben. A változásról, amennyiben módunkban áll, értesítjük Utasainkat.

16. Az utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel, vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni; a közlés késedelméből eredő kárért felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az utasnak átadni. Az utaskísérő köteles az utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában - ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta - az utas az utazásszervezőt, illetve azt az utazásközvetítőt köteles tájékoztatni, akinél az utazási szerződést megkötötte. A bejelentett kárigény indokoltságát az Iroda köteles megvizsgálni és a kárigény bejelentésétől számított 30 napon belül az Utast írásban tájékoztatni.

A többi utas érdekében, kérjük a megadott találkozási időpontokat pontosan betartani. Késés esetén maximum 15 percet várunk utasainkra, utána elindul az autóbusz.

17. Ha a szerződés teljesítése az utazás során ellehetetlenül, az Iroda az Utas érdekében szükséges intézkedéseket megteszi és azok költségét az Utasnak megelőlegezi. Az intézkedés költsége az Irodát terheli, ha a szerződés teljesítése neki felróható vagy érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el.

18. Az utazás során az Utasnak felróható okból bekövetkező, a szerződési feltételektől eltérő teljesítés esetén az Utas kártérítési igénnyel nem léphet fel.

19. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

20. Az Utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során saját maga gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából az Iroda vagy megbízottja átvette.

21.Az Utas az utazás során köteles az utazásra vonatkozó hatályos (útlevél-, vízum-, vám-, deviza-, egészségügyi- és egyéb) jogszabályokat megtartani. A jogszabályok be nem tartása vagy megszegése miatt keletkezett károk és többletköltségek az Utast terhelik. Amennyiben az Utas a jogszabályok megsértése miatt az utazásban nem vehet részt, az Iroda jogosult vele szemben a teljes részvételi díjat érvényesíteni.

22. Szerződő felek ezen szerződésből fakadó, valamint az utazással kapcsolatos minden vitás kérdést megpróbálnak békés úton, tárgyalások révén rendezni, és csak ennek sikertelensége esetén fordulnak bírósághoz, mely viták elbírálása az Utas lakóhelye szerinti Bíróság illetékességébe tartozik.