Partner - Adatkazelési nyilatkozat

Partner - Adatkazelési nyilatkozat

Adria Holiday Kft. Partnerprogram

Adatkezelési Szabályzat

 

 1. A Partner Kapcsolat programban regisztrált partnerek személyes adatait az utazási iroda kezeli (Adria HolidayKorlátolt felelősségű társaság.,Székhelye: 3530 Miskolc, Városhát tér 22.., Adószám: 13099505-2-05, Cégjegyzékszám.: 05-09-030608  ) (továbbiakban: Szervező).

Valamennyi személyes adat kizárólagos kezelője a Szervező. A Szervező az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba: NAIH-81384/2014

A Szervező kizárólag azon természetes vagy jogi személyek személyes adatait kezeli, akik az Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározott programban regisztráltak, és akik a regisztráció során az ÁSZF-t és a jelen Adatkezelési szabályzatot elfogadták (továbbiakban: Partner)

A Partner Kapcsolat programban való részvétel feltétele, hogy a partner az ÁSZF-t, és jelen Adatkezelési szabályzatot elfogadja.

 1. Jelen Adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) kizárólag a Partner Kapcsolat program (továbbiakban: Program) során felvett személyes adatok kezelésére vonatkozik, és nem terjed ki a Szervező egyéb adatkezeléseire. A Partnerek személyes adatainak kezelésére jelen Szabályzat az irányadó. A személyes adatok kezelésére Magyarország és az Európai Unió jogszabályai az irányadók, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv), valamint az Európai Parlament és Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK Irányelve „a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról”.
 2. A Partner a regisztrációval elfogadja az ÁSZF-t és a jelen Szabályzatot. A regisztrációval és a szabályzatok elfogadásával a Partner hozzájárul személyes adatainak a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint történő kezeléséhez. Az adatkezelés jogalapja a felek önkéntesen megadott hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont). Jelen Szabályzat a Partnerek tájékoztatásának minősül.

Figyelemmel arra, hogy a részvétel teljesen önkéntes, és a Partnerek a jutalékokra azzal válnak jogosulttá, hogy a Szervező részére utazásokat szerveznek, ezzel növelve a saját jutalékukat, valamint a Szervező bevételét, a Szervező az Adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerinti adatkezeléshez való hozzájárulást a részvétel feltételéül szabja. A Partnerek a leírtakat kifejezetten tudomásul veszik, és elfogadják, hogy a részvétel feltétele az adatkezeléshez való hozzájárulás.

 1. A Szervező az adatkezelés során törekszik arra, hogy az adatkezelés tisztességes, törvényes legyen, és személyes adat kezelésére csak célhoz kötötten kerüljön sor. Az adatkezelés célja elsősorban az Programban való részvétel, ennek során a részvételi jogosultság ellenőrzése, a jutalékok jóváírása és kifizetése. Az adatkezelés célja ezen túlmenően reklámozási, piac- és közvélemény-kutatási tevékenység, a Partner által megadott adatok felhasználásával.
 2. A Szervező jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célra felhasználja.
 3. A személyes adatok kezelése a Szervező székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy a Szervező által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket minden esetben a Szervező hozza meg.

A Szervező adatfeldolgozót jogosult megbízni, az Infotv. alapján. Az adatfeldolgozó önálló döntést nem hozhat. A Szervező az adatfeldolgozók megnevezését jelen Szabályzatban közzéteszi.

 1.  A regisztráció során a Partner megadja az azonosításhoz és a kapcsolattartáshoz szükséges, a regisztrációs űrlapon meghatározott adatait (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám). Az adatkezelés célja: a Partnerek azonosítása, kapcsolattartás, reklámozás, kutatás.

Amennyiben a Partner a Program kapcsán szert tett Jutalékra kifizetés formájában tart igényt, úgy köteles megadni a Szervező részére mindazon adatokat, amelyek szükségesek az Jutalék kifizetéséhez, az adókötelezettségek teljesítéséhez (pontos cím, természetes személyazonosító adatok, adóazonosító jel, bankszámlaszám). Amennyiben a Partner a kért adatokat nem adja meg, a Szervező jogosult az Jutalék kifizetését megtagadni.

Az adatkezelés promóciós célokat szolgál.

 1. A Szervező jogosult arra, hogy a Partner megadott elérhetőségeit (e-mail címét, postai címét, telefonszámát) felhasználja arra a célra, hogy részére a Szervezővel, a Szervező tevékenységével összefüggő promóciós célú elektronikus levelet, a szolgáltatással összefüggő hírlevelet, vagy reklámot tartalmazó levelet küldjön, számára ilyen célú tájékoztatást juttasson el. A Partner kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a tájékoztatásban, hírlevélben, illetve az egyéb értesítő levélben reklámot helyezzen el.

A regisztrációval a Partner kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szervező a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küldjön, és ebből a célból megadott adatait felhasználja. A hozzájárulás az e-mailben, telefonon, a postai úton, valamint az egyéb módon történő megkeresésre egyaránt vonatkozik.

A Partnerek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező weboldalainak használata, a Programban való részvétel során keletkezett adatokat a Szervező reklámozási célra felhasználja annak érdekében, hogy a Partnerek számára célzott, a címzettet érintő ajánlatokat juttathasson el. A kezelt adatokat a Szervező felhasználhatja a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési felületek személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására. Ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek.

A kezelt adatokat a Szervező felhasználhatja közvélemény-kutatás, piackutatás céljára, kutatási minta összeállítására, a Partnerek ilyen célú megkeresésére.

 1. A Szervező által üzemeltetett internetes felület www.adriaholiday.hu (továbbiakban: Weboldal) látogatása esetén a Szervező rendszere automatikusan rögzíti a Partner számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Partner gépén adatokat tartalmazó file-t (cookie-t) helyezzen el.
 2. A Szervező a megadott adatokat nem törli a Program megszüntetésével, az adatokat a későbbiekben is kezeli és felhasználja, elsősorban a 7. pontban meghatározott célokra.

A Szervező a megadott adatokat törli, ha:

 • azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
 • az érintett Partner azt kéri;
 • az adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható;
 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

A Partner kérheti személyes adatai törlését, a Szervező elérhetőségein (1. pont). A Partner erre irányuló kérése esetén az adatokat a Szervező rendszere öt munkanapon belül törli. A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.

A Szervező a Partner kérése esetén sem törli a személyes adatokat, ha az adatok kezelését jogszabály kötelezővé, vagy lehetővé teszi (így pl. adókötelezettséggel kapcsolatos adatok). A Szervező ebben az esetben a törlés megtagadásának jogalapjáról a Partnert tájékoztatja.

Amennyiben a Szervező és a Partner között jogviszony jön létre, és a személyes adatok kezelése szükséges a jogviszonyból származó jogok gyakorlásához, kötelezettségek teljesítéséhez (pl. igények érvényesítése, jogviták kezelése), a Szervező törlési kérelem esetén is kezeli a szükséges személyes adatokat, az Infotv. 6. § (5) bek. alapján.

Amennyiben a Szervező a Partnert a Programból kizárja, törlési kérelem esetén is kezeli azon adatokat, amelyek szükségesek az újbóli regisztráció megakadályozásához. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az Infotv. 6. § (5) bekezdése.

A Szervező a Program megszüntetésekor az ajánlott személyek valamennyi adatát törli, kivéve, ha az ajánlott személy maga is regisztrált a Programba.

 1. A Partnernek jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a Szervezőtől kérje. Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. A tájékoztatást a Szervező elektronikus levélben is megadhatja. Az érintett Partner tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
 2. A Szervező minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Szervező az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.
 3. A Partnerek a szolgáltatás igénybe vétele és a Weboldal, valamint Partner felület használata során csak saját személyes adataikat adhatják meg, vagy olyan személyek adatait, akik ehhez hozzájárultak. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén a Szervező az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.
 4. A Szervező a személyes adatokat harmadik személy részére csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján továbbítja.
 5. A Partner a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával fordulhat a Szervezőhöz, aki a panaszt a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálja, és a jogsértést orvosolja.

A Partner a személyes adatai védelméhez való jog sérelme esetén fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu), valamint bíróság előtt is érvényesítheti igényét.